Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 1 (Chełm)

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 1 (Chełm)

Placówka powstała na początku lat sześćdziesiątych i była odpowiedzią na potrzebę związaną z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Historia

Placówka powstała na początku lat sześćdziesiątych i była odpowiedzią na potrzebę związaną z kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Inicjatorem powołana placówki był Pan Piotr Prus starszy wizytator Okręgu Szkolnego w Lublinie. Budowę rozpoczęto w 1960 roku i już 28 grudnia 1962 roku oddano obiekt do użytku w skład którego wchodził budynek szkoły i internatu.

Pierwszym dyrektorem Zakładu został Pan mgr Tadeusz Piotrowski a kierownikiem internatu Pani Gertruda Piotrowska. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników bardzo szybko przeprowadzono prace adaptacyjne, gospodarcze oraz zorganizowano prace dydaktyczno-wychowawczą.

Już w roku 1965/66 do szkoły uczęszczało dwustu trzydziestu trzech uczniów. W kolejnych latach placówka bardzo szybko się rozbudowywała i powstawały następne oddziały oraz pracownie. Bardzo ważną datą dla Zakładu był rok 1973 w którym otrzymał imię Marii Grzegorzewskiej, która była prekursorem szkolnictwa specjalnego w Polsce. W tym czasie już funkcjonowała Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 dla Dzieci i Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Od roku szkolnego 1975/76 rozpoczęła również funkcjonowanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Następnie powołano “klasy życia” dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. 1 września 1984 roku Państwowy Zakład Wychowawczy zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, w którego skład wchodziły: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 12, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6, grupy rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz internat. Od września 1992 roku funkcjonuje Przedszkole Specjalne dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od roku 1997 realizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na terenie Ośrodka oraz w formie indywidualnej w domach rodzinnych. W 2002 roku w związku z reformą oświaty powstało także Gimnazjum Specjalne nr 5.

Uchwałą Rady Miasta Chełm w dniu 1 września 2003 roku nastąpiło przekształcenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1. W wyniku uchwały utworzono obecny Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

Od września 2004 roku w placówce funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy w której nauka trwa trzy lata i oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 2007 roku funkcjonują klasy dla dzieci z autyzmem. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Ulica Trubakowska przy której mieści się placówka oddalona jest w całkiem nie dużej odległości od centrum miasta. Do dworca PKS/BUS jest około 20/30 minut drogi pieszo. Dworzec PKP oddalony w jest znacznej odległości i najlepiej dojechać komunikacją miejską lub prywatną. 

Trakt pieszy dostosowany dla osób z większością rodzajów niepełnosprawności, ale wskazane jest jego udoskonalenie w przypadku niepełnosprawności związanej z poważnymi schorzeniami narządu ruchu i niewidzenia. Budynek stary na bieżąco remontowany, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia wewnętrzne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Placówka umiejscowiona jest w nie dużej odległości od centrum miasta, Chełm. Otoczona jest zagospodarowanymi terenami zielonymi z ogrodem i przyjazna dla rozwoju psychofizycznego przebywających w niej uczniów. Na terenie znajduje się boisko sportowe do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz bieżnie. W bliskiej odległości mieści się tor saneczkowy.

Najmłodsze dzieci mogą korzystać z bezpiecznego, nowoczesnego i przystosowanego dla uczniów niepełnosprawnych placu zabaw.

Placówka jest bardzo dobrze oprzyrządowana w pomoce i środki edukacyjne. Posiada profesjonalnie wyposażone klasopracownie i gabinety terapii zajęciowej oraz gabinet pierwszej pomocy. Bardzo bogato zaopatrzona biblioteka w ramach projektu MEN, współfinansowana przez EFS otrzymała ICIM (Internatowe Centrum Informacji Multimedialnej), który umożliwia uczniom korzystanie z informacji zawartych w internecie praktycznie we wszystkich formach dostępności, w skład którego wchodzą:

 • Komputery wraz z oprogramowaniem
 • Urządzenia wielofunkcyjne (fax, drukarka, skaner, kopiarka)
 • Pakiet multimedialny złożony z Powszechnej Encyklopedii PWN, edycja 2005, Atlas Świata, edycja 2005, Słownik PWN, edycja 2003

Oferta

W Zespole działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która świadczy nieodpłatne usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W skład Poradni wchodzą:

 • Zespól Psychologów, Pedagogów i Logopedów
 • Zespół Rewalidacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem
 • Zespół Rewalidacyjno Terapeutyczny i Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna
 • Zespół Socjoterapii

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonują:

 1. Przedszkole Nr 18 przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 12 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z autyzmem.
 3. Gimnazjum Nr 5 z oddziałami dla młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz oddziały dla uczniów z autyzmem.
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim o kierunkach kształcenia: ogrodnik i kucharz.
 5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy, w której nauka trwa trzy lata i skierowana jest do uczniów którzy ukończyli gimnazjum oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju ucznia dla małych dzieci, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym. Działania bezpośrednie skierowane są na rodziców/opiekunów i same dzieci. Realizowane są od chwili stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • socjoterapia,
 • doradztwo zawodowe

Pobyt

W pracy dydaktyczno-wychowawczej w internacie wykorzystuje się cztery świetlice (w tym harcówka, pracownia plastyczna i komputerowa). Do dyspozycji wychowanków jest szkolna sala gimnastyczna oraz sale dydaktyczne.

Internat przeznaczony jest dla uczniów mieszkających poza miastem.

Zapewnia wychowankom całodobową opiekę sprawowaną przez profesjonalną kadrę pedagogiczną w czasie po zajęciach lekcyjnych w okresie roku szkolnego. W czasie pobytu w internacie wychowankowie mają organizowane ciekawe formy zajęć, dzięki którym mogą rozwijać własne zainteresowanie i zdolności.

W ramach zajęć pozalekcyjnych wychowankowie mogą realizować się poprzez aktywność w następujących kołach zainteresowań:

 • plastycznym,
 • teatralnym,
 • muzycznym,
 • informatycznym,
 • kulinarnym,
 • literackim i ekologicznym.

Okres pobytu w internacie jest nie tylko czasem nauki, ale również sprzyja integracji dzieciom i młodzieży, daje wiele niezapomnianych wrażeń i pozostawia w pamięci miłe wspomnienia.

Programy

 • Projekt “Równamy do najlepszych” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
 • Projekt “Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowany od 2002 roku
 • Projekt “Profilaktyka i Ty”

Przykładowe projekty edukacyjne:

 • “Recepta na zdrowe życie bez alkoholu”
 • “Kocham życie, więc trzymam formę”
 • “Bądź sobą, nie daj się nałogowi”
 • “Szkoła bez przemocy”
 • “Dobry staż-lepszy start”
 • “Mam szansę”
 • “Narkotyków nie próbuję, zdrowe życie reklamuję”
 • “Razem bez przemocy”
 • wiele innych ciekawych projektów i programów

Foto

Kontakt

Nazwa:
Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 1 w Chełmie

Adres:
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 59

Telefon/Fax:
82 563 34 51, 82 563 45 98

Adres internetowy:
www.zwippp1.szkolnastrona.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Małgorzata Kwiecińska
 • Wicedyrektor – Iwona Brzuchala
 • Wicedyrektor – Agata Kwiecińska-Nowosad
 • Kierownik Internatu – Danuta Łubkowska – Orlecka