Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka (Lublin)

Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka (Lublin)

Obecnie w Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i sprzężeniami.

Historia

Pierwsza w Lublinie szkoła specjalna, powstała w roku szkolnym 1920/21. W 1944 roku powołano szkołę specjalną jako całkiem nową placówkę. 15.01.1945 nadano szkole numer 26. W roku 1965 rozpoczęto budowę nowego budynku przy ul. Bronowickiej – obecnej siedziby szkoły. 26.01.1967 otrzymuje nazwę i imię: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 im. Janusza Korczaka. 27.02.2003 nadano imię Janusza Korczaka Zespołowi Szkół Nr 4 (organizacyjnie powstał w 1999 roku) 1.09.2003 otworzenie pierwszej w Lublinie klasy dla dzieci z autyzmem.

Obecnie w Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową i sprzężeniami. W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszczało 205 uczniów, uczących się w 43 oddziałach. Kadra pedagogiczna liczyła 108 nauczycieli przygotowanych do pracy z różnymi niepełnosprawnościami oraz 36 osób kadry administracyjnej i obsługi.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Dzielnica Bronowice w Lublinie. Piękna okolica z widokiem na Stare Miasto, dużo zieleni. Odległości od dworca PKS i PKP ok. 2 km. Stan techniczny traktów pieszych dobry. Przed szkołą jest parking . Brak barier architektonicznych – cały budynek dostosowany jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Przy szkole istnieją 2 place zabaw, 2 boiska sportowe oraz tereny zielone piesze oraz rekreacyjne.

Szkoła wyposażona jest w specjalistyczne pomoce i środki edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Funkcjonuje biblioteka szkolna z bogatym księgozbiorem wzbogaconym w ostatnim roku szkolnym w ramach rządowego programu “Książki moich marzeń”.

Szkoła, którą kieruję, jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Ma bogatą historię i tradycje ukształtowane przez pokolenia nauczycieli. Od chwili jej powstania po dzień dzisiejszy, najważniejszym zadaniem jest przygotowanie absolwentów do radzenia sobie w dorosłym życiu, pełnienia różnych ról społecznych, bycia dobrym człowiekiem i obywatelem. Moim priorytetem jest profesjonalizm kadry, przyjemna atmosfera pracy. Dbam o rozwój szkoły i włączanie uczniów w środowisko lokalne

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. J. Korczaka w Lublinie Bożenna Kowalik

W szkole funkcjonują:

 • 2 pracownie komputerowe,
 • pracowania przyrodniczo-biologiczna, geograficzna, historyczna, matematyczna, chemiczno- zyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, garncarska, choreoterapeutyczna, logopedyczna, Alternatywnych Metod Komunikacji,
 • sala doświadczania świata ze specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej i rehabilitacji.

Oferta

Zespół Szkół Nr 4 funkcjonuje jako:

 • Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
 • Gimnazjum Nr 20
 • Filia Szkoły Podstawowej Nr 26 dla uczniów z autyzmem przy ul. Kurantowej 5 (od listopada 2016)

Wszystkie dzieci niepełnosprawne objęte są pełną formą kształcenia. Realizują podstawę programową dostosowaną do swoich możliwości i predyspozycji. W dążeniu do najpełniejszego rozwoju dzieci i młodzieży wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne. Wszyscy przygotowywani są do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. Nauczanie dzieci i młodzieży jest prowadzone równorzędnie z wychowaniem i przygotowaniem do życia społecznego oraz pełnienia różnych ról. Proces dydaktyczny wspierany jest zajęciami specjalistycznymi. W Zespole Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie funkcjonują oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna,
 • medyczna.

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna),
 • rehabilitacyjna,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna,
 • arteterapia,
 • choreoterapia,
 • teatroterapia,
 • muzykoterapia,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • garncarstwo,
 • Alternatywne Metody Komunikacji,
 • terapia metodą Snoezelen,
 • socjoterapia.

Pobyt

Szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie przy ul. Dolnej 3-go Maja 4. Ośrodek ten jest niepubliczną placówka oświatową dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonych niedostosowaniem społecznym a także z ADHD i Autyzmem (od 7 do 23 roku życia).

Placówka [SOW przy ul. Dolnej 3-go Maja 4] pełni funkcje internatu dla uczniów realizujących obowiązek szkolny na terenie Lublina.

Ośrodek prowadzi wieloprofilowy, kompleksowy program wspomagania rozwoju dziecka z globalnymi dysfunkcjami rozwojowymi w wymiarze opieki całodobowej, równolegle wspomagając funkcjonowanie rodziny dziecka. Ośrodek realizując opiekę nad dzieckiem ściśle współpracuje ze szkołą, oraz wszystkimi jednostkami zainteresowanymi dobrem dziecka, służąc jednocześnie wsparciem jego rodzinie w wymiarze określonym indywidualnymi potrzebami. Współpraca placówki z rodziną zakłada stały kontakt kadry pedagogicznej z rodzicami, zarówno w kontekście planowania i realizowania terapii dziecka, jak i potrzeb płynących od rodziny i poszczególnych jej członków. Celem oddziaływań jest nie tylko rozwój społeczno-emocjonalny i intelektualny dziecka, ale również prawidłowe funkcjonowanie rodziny i kształtowanie pozytywnych więzi jej członków ze sobą wzajemnie, ze społeczeństwem a przede wszystkim z samym dzieckiem.

Osiągnięcia

Wyróżnienia i nagrody:

 • Medal Wojewody Lubelskiego,
 • Odznaka Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Medal Prezydenta Miasta Lublin,
 • Odznaka Specjalna Towarzystwa Przyjaciół Dziecka.

Zrealizowane projekty:

 • Szkoła Promująca Zdrowie,
 • WF z Klasą,
 • Szkolna świetlica integracyjna dla dzieci romskich

Foto

Kontakt

Nazwa:
Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Adres:
20-301 Lublin, ul. Bronowicka 21

Telefon/Fax:
81 746-14-07 / 81 746-14-07 w.111

Adres internetowy:
zs4.lublin.eu

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Bożenna Kowalik – dyrektor
 • Alicja Dudak – wicedyrektor
 • Beata Kosidło – wicedyrektor
 • Piotr Robert Mochol – wicedyrektor