Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Krok za krokiem"

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” (Zamość)

Zespół Szkół “Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczął działalność 1 września 2011. Osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu.

Historia

Zespół Szkół “Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczął działalność 1 września 2011. Osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu. Zespół jest jedyną tego typu placówką na terenie woj. lubelskiego. Zespół Szkół „Krok za krokiem” realizuje następujące zadania: 1. Zadania w zakresie kształcenia. 2. Zadania w zakresie wychowania. 3. Zadania w zakresie rehabilitacji i terapii. W zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i terapii Zespół ściśle współpracuje z NZOZ Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, 4. Zadania w zakresie opieki i pomocy wychowankom/uczniom i wsparcia ich rodzin. Wiodącą metodą pracy Zespołu Szkół jest system Nauczania Kierowanego, przez który należy rozumieć system zintegrowanych oddziaływań edukacyjnorehabilitacyjno-społecznych wobec wychowanka/ucznia niepełnosprawnego i jego rodziny oparty na metodzie Pető.

Placówka

Rodzaj placówki: NIEPUBLICZNA

Zespół Szkół “Krok za krokiem” w Zamościu jest usytuowany w centrum miasta. Dojazd jest utrudniony ze względu na usytuowanie placówki na osiedlu (do budynku prowadzi uliczka osiedlowa). Trudno także o miejsce na parkingu. Do najbliższego przystanku autobusowego jest ok. 100 m. Odległość do dworca PKS i BUS wynosi ok. 2,5 km. W sąsiedztwie znajduje się sklep PSS “Społem”, ok. 1 km dzieli budynek Zespołu Szkół od zamojskiego Starego Miasta. W okolicy można napotkać bariery w postaci wysokich krawężników oraz nierównych powierzchni.

Przy budynku znajduje się mały plac zabaw (piaskownica, huśtawki, boisko do bocci, przystosowane ścieżki spacerowe – bez barier).

Zespół Szkół ma do dyspozycji tereny zielone należące do Stowarzyszenia “Krok za krokiem” w Bondyrzu. Utworzenie Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w 2007 roku dało osobom z niepełnosprawnością szansę na korzystanie z letniego wypoczynku, rekreacji, treningu samodzielności, niezależności w kontakcie z przyrodą i w dostosowanym środowisku w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku w organizowane są również liczne integracyjne spotkania, imprezy sportowe i kulturalne. Teren Parku został dostosowany do potrzeby osób z niepełnosprawnością, również poruszających się na wózkach. Kolejne Tereny zielone, z których mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół znajdują się w Białobrzegach (10 km od Zamościa).

Budynek jest nowoczesny, w zupełności dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach.

Oferta

W skład Zespołu wchodzą następujące placówki kształcenia specjalnego:

1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu – dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem” w Zamościu – dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

3. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu – dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

4. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Krok za krokiem” w Zamościu – ponadgimnazjalna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy działające w ramach Zespołu są szkołami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych.

W Zespole Szkół “Krok za krokiem” organizowane są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 3-go do 25-go roku życia oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dla realizacji celów statutowych Zespół zapewnia wychowankom/uczniom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne),
 2. gabinetu psychologicznego,
 3. gabinetu logopedycznego,
 4. gabinetu Alternatywnych Metod Komunikacji,
 5. pracowni komputerowej,
 6. sali stymulacji wielozmysłowej,
 7. sali gimnastycznej,
 8. basenu rehabilitacyjnego i pomieszczeń do hydroterapii,
 9. pomieszczeń do kinezyterapii,
 10. pomieszczeń do  zykoterapii,
 11. biblioteki,
 12. świetlicy,
 13. placu zabaw,
 14. Centrum Aktywizacji Społecznej ul. Kilińskiego 42/19,
 15. Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu,
 16. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna
 • wsparcie społeczne rodzin wychowanków/uczniów np. asystent dostępności, pomoc w likwidacji barier, mieszkanie “wytchnieniowe”

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • AAC (komunikacja alternatywna i wpomagająca),
 • zajęcia rozwijające myślenie,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • dogoterapia

Pobyt

Uczniowie mają możliwość skorzystania z pobytu Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu (CAS)

Centrum zostało utworzone w 2006 roku. Podczas tygodniowych treningów wychowankowie/uczniowie uczą się wykonywania różnych czynności życia codziennego, takich jak:

 • przygotowywanie posiłków,
 • sprzątanie,
 • pranie,
 • planowanie wolnego czasu
 • korzystania i właściwego zachowania się w miejscach publicznych (instytucje kultury, zakłady usługowe, sklepy, restauracje i inne).

Tygodniowy pobyt w Centrum znacznie odciąża rodziców/opiekunów w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem. CAS jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osiągnięcia

Wyróżnienia i nagrody:

Certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy Niepublicznego Przedszkola Specjalnego “Krok za krokiem” w Zamościu przyznany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Certyfikat otrzymują szkoły i placówki oświatowe na podstawie wyników po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.

Realizowane programy i projekty:

Zespół Szkół “Krok za krokiem” realizuje wiele projektów.

Informację są dostępne na stronie www.szkola.spdn.pl oraz www.facebook.com/zespolszkolkrokzakrokiem/. Zespół Szkół uczestniczył bądź uczestniczy we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” w Zamościu. Informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia www.spdn.pl

Foto

Kontakt

Nazwa:
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” w Zamościu

Adres:
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a

Telefon/Fax:
84 639 90 31

Adres internetowy:
szkola.spdn.pl, profil na Facebooku

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Małgorzata Jagoda
 • Wicedyrektor – Agnieszka Pilch