Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zamość)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zamość)

Ośrodek prowadzi zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem.

Historia

Korzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu sięgają do 1973 roku. Wtedy to Wydział Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu wydał tymczasowe orzeczenie o powołaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo. Dyrektorem został Eugeniusz Niderla. Szkoła mieściła się w „pointernackim” budynku przy ulicy Sienkiewicza. W czerwcu 1974 roku decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Powiatowego w Zamościu Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymała Nr 7. W 1975 roku Szkoła Podstawowa Specjalna po długich staraniach otrzymała na swoją siedzibę obiekt przy ulicy Królowej Jadwigi, w którym do tej pory mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 5. W roku 1978 pani dyrektor Teresa Król doprowadziła do otwarcia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Była to pierwsza w województwie szkoła kształcąca dziewczęta w zawodzie dziewiarz maszynowo-ręczny. W 1982 roku nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora. Została nim pani Maria Zygiert. Dzięki jej staraniom powstał w 1983 roku przy ulicy Orlej, oczekiwany od dawna, Internat dla uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W 1988 roku Szkołę Podstawową Specjalną, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną i Internat, decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu z dnia 18 lipca 1988 roku, połączono w całość organizacyjną – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Stanowisko Dyrektora Ośrodka objął pan Mieczysław Urban. Dyrektorem Szkoły pozostała pani Maria Zygiert. We wrześniu 1991 roku Dyrektorem Ośrodka została pani Maria Maśko wybrana przez Radę Pedagogiczną. W 1997 roku zastępcą Dyrektora Ośrodka została pani Irena Szczęśniak. 2 listopada 1999 roku uczniowie rozpoczęli kształcenie w nowym budynku.  Trzy lata później, w 2002 r., również internat polepszył swoje warunki lokalowe. W 2000 roku została utworzona 2-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w zawodzie pracownik gospodarstwa domowego dla absolwentów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, która funkcjonowała do 2002 roku. Na jej miejsce powstała 2-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii. Od 2004 roku rozpoczęła funkcjonowanie 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. We wrześniu 2006 roku stanowisko dyrektora objęła pani Barbara Grądkowska. Wicedyrektorem pozostała pani Irena Szczęśniak, zaś w 2007 roku drugim wicedyrektorem została pani Beata Bober. W 2008 roku oferta szkoły został wzbogacona o zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców małych dzieci z autyzmem oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym we wrześniu 2011 roku powstało Przedszkole Nr 3 Specjalne. Dostosowując ofertę edukacyjną do oczekiwań i zainteresowań uczniów w 2012 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej został wprowadzony nowy kierunek – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Ośrodek położony jest ok 2 km od centrum miasta. Do szkół naszego Ośrodka można dojechać bezpośrednio dwoma autobusami MZK nr 7 i nr 17. Należy wysiąść na przystanku Śląska SOSW.

Ośrodek posiada ok 3,4 ha terenów zielonych.

Na terenie Ośrodka znajduje się:

 • plac zabaw,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • boisko do siatkówki plażowej,
 • siłownia zewnętrzna,
 • ścieżka rowerowa,
 • ogród śródziemnomorski, warzywny i kwiatowy oraz aleje ze starodrzewiem.
Budynek i internat dostosowane są do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Ośrodek posiada nowoczesną bazę dydaktyczną:

 • pracownie komputerowe,
 • Multimedialne Centrum Informacji,
 • salę integracji sensorycznej,
 • salę doświadczania świata,
 • siłownię,
 • salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet do pracy metodą Tomatisa,
 • salę do zajęć z alternatywnych metod komunikacji,
 • pracownie do zajęć rewalidacyjnych wyposażone w pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z różnymi dysfunkcjami rozwoju.

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy uczą się w specjalistycznych pracowniach:

 • poligraficznej,
 • szycia,
 • gospodarstwa domowego,
 • kulinarnej,
 • wyrobów dekoracyjnych.

W salach znajdują się tablice interaktywne, we wszystkich salach są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Na potrzeby Ośrodka zakupiono samochód bus do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

Oferta

Ośrodek prowadzi zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Przedszkole,
 • Szkoła Podstawowa,
 • Gimnazjum,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunki kształcenia: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i cukiernik),
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Rodzaj świadczonej opieki:

 • Działalność oświatowa: edukacyjno – opiekuńczo – wychowawcza

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • Ośrodek prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność,
 • Zajęcia rewalidacyjne

Pobyt

Ośrodek dysponuje Internatem przy ulicy Okrzei 6. Internat pracuje od poniedziałku do piątku.

W poniedziałek dzieci i młodzież przyjeżdżają bezpośrednio do szkoły, po południu o godz. 15.30 zabierane są do internatu przez wychowawców. W piątek powinny być zabierane przez rodziców bezpośrednio ze szkoły po lekcjach. W internacie mieszka ok 50 wychowanków podzielonych na grupy.

Osiągnięcia

Wynik ewaluacji zewnętrznej z 2014 roku – Najwyższa nota – Poziom A w obszarach: Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki, Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, Respektowane są normy społeczne.

Obecnie w Ośrodku realizujemy następujące projekty i kampanie: Projekt “Czary mary nie do wiary” Kampanie Społecznościowa ” Zachowaj Trzeźwy umysł” “Naturalnie … w dorosłe, samodzielne życie”

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

Adres:
22-400 Zamość, ul. Śląska 45A

Telefon/Fax:
846392525

Adres internetowy:
soswzamosc.internetdsl.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Barbara Grądkowska
 • Wicedyrektor – Irena Szczęśniak
 • Wicedyrektor – Beata Bober