Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (Lublin Głusk)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (Lublin Głusk)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie znajduje się w południowej części miasta, w dzielnicy Głusk. Ośrodek położony jest w odległości około 7 km od dworca PKS oraz około 5 km od dworca PKP. 

Historia

Początki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie sięgają 1965 r., kiedy to z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w budynku przy ul. Pstrowskiego 12. Zarząd Koła rozpoczął swoją działalność od rejestru dzieci specjalnej troski z Lublina oraz zorganizowania Szkoły Życia. W kwietniu 1966 r. powstała nowa placówka, która objęła opieką 13 dzieci (jeden zespół). Od roku szkolnego 1966-1967 nadzór nad placówką objął Inspektorat Oświaty, stała się ona klasą filialną Szkoły Podstawowej nr 26. Równocześnie utworzona została druga klasa dla kolejnych 13 dzieci. Dnia 1 września 1968 r., decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, powołano do życia Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym ze Szkołą Podstawową w Lublinie przy ulicy Królewskiej 11. Pierwszym dyrektorem Zakładu mianowano panią Janinę Urban, której powierzono jednocześnie organizację placówki. W roku szkolnym 1968-1969 Państwowy Zakład Wychowawczy objął opieką i zapewnił nauczanie 73 dzieciom. Dnia 15 września 1968 r. internat przyjął pierwszych wychowanków. Kolejne lata istnienia placówki przyniosły wzrost liczby wychowanków, a tym samym zatrudnionych nauczycieli. W październiku 1974 r. nastąpiła zmiana dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego w Lublinie – nowym dyrektorem została pani Emilia Witkowska. W kwietniu 1976 r. Zakład dotknęło nieszczęście – spłonął wówczas budynek przy ul. Królewskiej 11. Dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej przez personel i straż pożarną bezpiecznie ewakuowano wszystkie dzieci.

Po pożarze, decyzją władz oświatowych, Zakład został tymczasowo przeniesiony do budynku Państwowego Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Żmichowskiej 1a (obecnie ul. Kosmonautów 51). Do dyspozycji Zakładu przydzielono niewielką ilość pomieszczeń, sale lekcyjne udostępniły też Szkoła Podstawowa nr 32 oraz Szkoła Podstawowa nr 12. Pod koniec lat siedemdziesiątych opieką dydaktyczną zaczęto obejmować także dzieci przebywające w domach pomocy społecznej. Pierwsza „klasa życia” powstała w lutym 1978 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzówce. Cztery lata później powstały kolejne dwie klasy – jedna w Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzówce, a druga – w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy nasza placówka funkcjonowała do 17 kwietnia 1984 r. Na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Kuratorium Oświaty w Lublinie zmieniło nazwę Zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2. W 1986 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Głuskiej 5, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od dnia 1.12.1990 r. nowym dyrektorem SOSW nr 2 została pani Wiesława Mielnik, wicedyrektorem pan Ireneusz Roszko, a kierownikiem internatu pani Iwona Letkiewicz. W 1995 r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 1 zostały utworzone 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne obejmujące opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym przebywające w DOA a w 1997 r. – 2 grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Znaczny wzrost liczby dzieci przebywających w DPS w Matczynie i objętych zajęciami edukacyjnymi przez nauczycieli SOSW nr 2 w Lublinie przyczynił się do powołania nowej szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 1.10.1998 r. powołało do życia Szkołę Podstawową Specjalną przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Szkoła ta przejęła wszystkich naszych wychowanków przebywających w tej placówce. Koniec lat dziewięćdziesiątych to duże zmiany w szkolnictwie spowodowane wprowadzaniem reformy systemu oświaty. Istotną zmianą dla naszej placówki stało się powołanie do życia gimnazjum. Od 1 września 1999 r. w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 2 w Lublinie weszły: Szkoła Podstawowa nr 53, Gimnazjum nr 21 oraz Internat. W 2000 r., w wyniku konkursu, nowym dyrektorem Ośrodka została pani Danuta Wach. Funkcję wicedyrektora powierzono pani Annie Zagajewskiej, a kierownika internatu panu Januszowi Zajdlowi. W 2003 r. wicedyrektorem została pani Magdalena Lakowska, która zastąpiła panią Annę Zagajewską. Stanowisko sprawowane przez pana Janusza Zajdla, od 1.09.2006 r. zostało zmienione na stanowisko wicedyrektora. Dnia 1 września 2016 r. pani Beacie Sokołowskiej powierzono stanowisko wicedyrektora

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie znajduje się w południowej części miasta, w dzielnicy Głusk. Ośrodek położony jest w odległości około 7 km od dworca PKS oraz około 5 km od dworca PKP. Do ośrodka można dojechać korzystając z komunikacji miejskiej: autobusami nr 3 lub 73, które zatrzymują się w pobliżu ośrodka lub autobusem nr 17 oraz trolejbusami nr 151 i 152 (przystanek usytuowany około 1000 m od ośrodka). Przy budynku znajduje się parking dla samochodów.

Ciągi komunikacyjne wokół budynku bez barier architektonicznych, trakty piesze wyłożone kostką brukową. Budynek wyposażony jest w windę oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 położony jest w spokojnej okolicy. Cały teren wokół ośrodka jest ogrodzony i monitorowany. Budynek otoczony jest zielenią, teren porastają drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Przy ośrodku znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe o nawierzchni trawiastej.

Budynek, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia ośrodka są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach cała infrastruktura ośrodka została zmodernizowana, wszystkie pomieszczenia wyposażone w nowe meble, powstała nowa sala rehabilitacyjna, kuchnia wraz z zapleczem, winda, drogi dojazdowe zostały wyremontowane. Pomieszczenia są jasne, czyste i estetycznie urządzone dając przebywającym w ośrodku uczniów poczucie bezpieczeństwa oraz stwarzając ciepłą i radosną atmosferę.

SOSW nr 2 w Lublinie jest dobrze wyposażony w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia skutecznej i nowoczesnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W nauczaniu wykorzystujemy technologię informacyjno-komunikacyjną m.in. tablice interaktywne, projektory multimedialne, komputery stacjonarne i przenośne, tablety, programy multimedialne, komunikatory itp.

Zajęcia prowadzimy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach specjalistycznych t.j. m.in.:

 • pracownie logopedyczne
 • sala do zajęć prowadzonych metodą SI
 • sala do rehabilitacji ruchowej
 • sale do zajęć prowadzonych metodą behawioralną
 • sala do zajęć prowadzonych metodą M. Montessori
 • sala do zajęć prowadzonych metodą A. Tomatisa
 • sala do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracowania ceramiczna
 • pracownia muzyczna
 • gabinet psychologów
 • świetlica
 • biblioteka szkolna

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna
 • opieka pielęgniarska
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy i internacie
 • zajęcia w okresie wakacji: współorganizacja półkolonii letnich oraz turnusów rehabilitacyjnych

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • trening umiejętności społecznych
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum
 • rozwijanie talentów i uzdolnień uczniów
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • zajęcia na basenie
 • zielone szkoły
 • półkolonie
 • wycieczki turystyczne
 • grupa wsparcia dla rodziców i uczniów
 • punkt konsultacyjny dla rodziców i ich dzieci przejawiających zachowania trudne w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania

Oferta

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oferuje specjalistyczną pomoc edukacyjno-terapeutyczną i rewalidacyjno-wychowawczą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz dzieciom ze sprzężoną niepełnosprawnością, w tym z autyzmem lub niepełnosprawnością ruchową. W ośrodku mogą uczyć się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wieku od 6 do 21 roku życia. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zorganizowane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 6 do 25 roku życia.

W skład ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 53
 • Gimnazjum nr 21
 • Internat
 • Świetlica

W szkole Podstawowej i w Gimnazjum nauka odbywa się w zespołach liczących od 6 do 8 uczniów. W zespołach dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością liczba uczniów wynosi od 2 do 4. Dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zespoły liczą od 2 do 4 uczniów. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się zazwyczaj w domu rodzinnym dziecka.

W czasie zajęć uczniowie otrzymują wsparcie w zależności od ich indywidualnych potrzeb – dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny lub rewalidacyjno-wychowawczy uwzględniający jego potrzeby i możliwości.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy:

 • W. Sherborne, M. Montessori, A. Tomatisa, Knillów,
 • integracji sensorycznej,
 • alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – MAKATON, PCS, PECS,
 • behawioralna
 • wiele innych

Uczniowie otrzymują pomoc i wsparcie dzięki uczestnictwu w zajęciach rewalidacyjnych:

 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych,
 • gimnastyce korekcyjnej,
 • zajęciach ruchowych,
 • zajęciach psychoedukacyjnych,
 • muzykoterapii,
 • integracji sensorycznej,
 • treningu umiejętności społecznych,
 • w zajęciach dodatkowych, np. hipoterapii, dogoterapii, zajęciach na basenie.

Ośrodek organizuje zajęcia umożliwiające uczniom nabywanie nowych umiejętności i kompetencji m.in. zielone szkoły, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, turnusy rehabilitacyjne, trening umiejętności społecznych. Poprzez udział w różnego rodzaju kołach zainteresowań (m.in. plastycznych, muzycznych, teatralnych, fotograficznym, przyrodniczym, sportowym) uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia i talenty. W ośrodku aktywnie działa Sekcja Olimpiad Specjalnych.

Pobyt

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej. Ponadto ośrodek zapewnia pobyt w internacie (we wszystkie dni nauki szkolnej) wychowankom spoza Lublina. Ośrodek posiada 4 pomieszczenia sypialne z pełnym zapleczem sanitarno-higienicznym. Wszystkie pomieszczenia internatu i świetlicy są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażenie pomieszczeń jest nowe, estetyczne i funkcjonalne. Do dyspozycji wychowanków jest świetlica, pracownia gospodarstwa domowego, sala rehabilitacyjna, sale lekcyjne, plac zabaw, boisko szkolne. Internat i świetlica oferuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, trening samodzielności, kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, konkursach, imprezach. Rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w kołach zainteresowań m.in. sportowym, działań twórczych, teatralnym, kole terapii muzyką i ruchem, plastycznym, ekologicznym. W ramach zajęć proponowane są różne formy aktywności: gry i zabawy ruchowe, relaksacyjne, gry i zabawy stolikowe, spacery i zabawy na powietrzu. Nauczyciele w pracy z dziećmi dążą do zapewnienia im komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa oraz warunków do prawidłowego rozwoju stwarzając atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania.

Pobyt w internacie i świetlicy jest bezpłatny. Odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie. Posiłki przygotowywane są w nowocześnie wyposażonej kuchni i podawane w stołówce. Uczniowie z Lublina z domu do szkoły i ze szkoły do domu dowożeni są zorganizowanym transportem

Osiągnięcia

Uzdolnienia i umiejętności uczniów promowane są poprzez organizację konkursów, udział w przeglądach twórczości artystycznej, zawodach sportowych oraz stwarzanie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym.

Wyróżnienia i nagrody:

 • 2006 r. – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Lubelskiego Oddziału Regionalnego w Lublinie przyznało Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Lublinie Dyplom Przyjaciela Dziecka.
 • 2013 r. – Uzyskanie wysokich ocen w ewaluacji zewnętrznej w obszarach „Procesy, Środowisko przeprowadzonej przez Wizytatorów z Lubelskiego Kuratorium Oświaty: osiem ocen na poziomie A (bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę) oraz dwie oceny na poziomie B (wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę).
 • 2016 r. – uzyskanie Miejskiego Certyfikatu Programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Realizowane projekty i programy:

 • realizacja innowacji pedagogicznej pod nazwą The Gatway Awards – „Otwarta droga”. Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych każdego uczestnika a poprzez to umożliwianie mu bycia samodzielnym i niezależnym. Program zakłada wzrost nabywania nowych umiejętności potrzebnych do niezależnego funkcjonowania, poprawę umiejętności komunikowania się, wzrost umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, rozwój umiejętności pełnienia różnorakich ról społecznych, ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz poprawę umiejętności współpracy z grupą,
 • opracowanie i wdrażanie w pracy z uczniami programów autorskich, m.in.: „Moje emocje”, „Wędrówki po Europie”, „Poznaję tradycje ludowe Lubelszczyzny”, Program wychowania patriotycznego przeznaczony do realizacji z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym „A to Polska właśnie…” „Już umiem mówić – grupowe zajęcia z logorytmiki”,
 • opracowanie przez nauczycieli ośrodka pakietu nowatorskich pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod komunikacji AAC,
 • opracowanie i nagranie muzyki o tematyce świątecznej na płytach CD przez nauczycieli i uczniów ośrodka oraz płyty pt. „Zagadki z muzycznej szufladki”,
 • systematyczne wydawanie czasopisma współredagowanego przez uczniów pt. „Pismo bez Słów” w oparciu o symbole PCS,
 • opracowanie i wdanie książek dla dzieci pt.: „Czerwony kapturek”, “Smok Wawelski”, “Księga dżungli” i „Wyspa skarbów” z wykorzystaniem symboli PCS oraz ilustrowanej przez nauczycieli ośrodka,
 • organizacja, wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”, wojewódzkiej Konferencji „Tu jestem. Tak mówię.” – alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, jako podsumowanie projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną” współfiansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 • prowadzenie działań programowych mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym:
  – realizacja projektu „Różni, ale tacy sami” we współpracy z Przedszkolem Specjalnym nr 11. Wspólny występ uczniów i przedszkolaków w Teatrze Lalki i Aktora z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który obejrzeli uczniowie z lubelskich szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli.
  – organizacja Integracyjnego Turnieju Sportowego „Razem, zdrowo na sportowo” w Hali Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca mającego na celu integrację dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz budowanie postawy akceptacji i dostrzegania potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  – spektakl „Franek ze Słonecznej Doliny” w oparciu o scenariusz Anny Dymnej wystawiony w Centrum Kongresowym UP skierowany do uczniów klas I-III z lubelskich szkół podstawowych mówiący o tolerancji i przyjaźni.
 • udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 w biciu rekordu Guinnessa w równoczesnym przygotowaniu i jedzeniu zdrowego śniadania.
 • prowadzenie bezpłatnego punktu konsultacyjnego dla rodziców i ich dzieci przejawiających zachowania trudne w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania,
 • realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie,
 • realizacja, wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”, projektów mających na celu terapię, wsparcie oraz zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: „Zajęcia grupowe na basenie”, „Hipoterapia”, „Trening umiejętności społecznych”, „Półkolonie letnie”, „Świat moich pasji”, „Sport, zabawa, nauka …”, „Świat wokół nas – trening umiejętności społecznych”, „Profesjonalne wspieranie rodziców i nauczycieli osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autystycznym spektrum zaburzeń”, „Otwarta droga – kierunki edukacji osób niepełnosprawnych” i wiele innych.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Adres:
20-439 Lublin, ul. Głuska 5

Telefon/Fax:
81 74 44 707, 730 000 415

Adres internetowy:
sosw2.lublin.eu

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Danuta Wach
 • Wicedyrektor – Magdalena Lakowska
 • Wicedyrektor – Beata Sokołowska
 • Wicedyrektor – Janusz Zajdel