Lublin Spółdzielczości pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 (Lublin)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 usytuowany jest w północnej części Lublina, przy głównej drodze wylotowej. Położenie budynków otoczonych bujną roślinnością w zagłębieniu terenu sprawia, że dojazd do Ośrodka jest bardzo dogodny, a młodzież może uczyć się w ciszy i spokoju mimo bliskości ruchliwej ulicy.

Historia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1952/1953. Była jedyną tego typu szkołą w województwie, a swoim zasięgiem obejmowała także inne regiony. Naukę, wówczas w zawodzie krawieckim, rozpoczęło 16 uczniów. W następnych latach wprowadzono kolejny kierunek – gospodarstwo domowe. Szkoła nie posiadała własnego lokalu, dlatego też korzystała przez dwa lata z budynku i urządzeń Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Królewskiej 11 w Lublinie.

1 lutego 1960 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Radziwiłłowskiej. Pomimo kłopotów lokalowych szkoła cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. W roku szkolnym 1974/75 naukę rozpoczęło w niej 166 uczniów. W roku 1981 placówka otrzymała lokal użytkowany dotąd przez Milicję Obywatelską przy ulicy Staszica 3 w Lublinie. Wprawdzie starania o budowę nowego lokalu dla szkoły rozpoczęto już w 1959 r., lecz nauczyciele i uczniowie musieli wiele lat czekać na ten budynek. Rozpoczęły się pełne samozaparcia starania dyrekcji, grona pedagogicznego i wielu
sojuszników szkoły w celu otrzymania od władz decyzji budowy gmachu. Na podkreślenie zasługuje tu ogromny wysiłek, jaki włożył dyrektor Marian Galant. Usilne starania jego i wielu innych osób zostały uwieńczone powodzeniem, gdyż w 1973 r. zatwierdzono lokalizację budynku, a w 1981 r. uzyskano zgodę Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów na rozpoczęcie budowy. Na realizację tego projektu trzeba było jednak poczekać jeszcze kilka lat.

W dniu 26.10.1992 r. szkoła otrzymała wreszcie nowy budynek przy Al. Spółdzielczości Pracy 65, w którym do dziś uczy się nasza młodzież. Z dniem 1.11.1992 r. powołano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Lublinie w wyniku połączenia Ośrodków nr 1 i nr 3. W roku szkolnym 2012/2013 obchodziliśmy 60-lecie powstania naszej placówki. W ramach Ośrodka obecnie funkcjonują dwie szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez Warsztaty Szkolne. Uczniowie zamiejscowi mogą mieszkać w Internacie.

Z biegiem lat dzięki zaangażowaniu dużej liczby osób, a przede wszystkim wieloletniej dyrektor Ośrodka – Teresy Słoń – swoje miejsca w kompleksie budynków przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 znalazły również: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”. Powołano również do życia Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1 „Pomocna dłoń”, którego zadaniem statutowym jest pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby wychowanków.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii szkoły było powołanie do życia „Zielonej szkoły” w Sułoszynie. Tam, w budynkach byłej wiejskiej szkoły wynajmowanej przez naszą placówkę, młodzież oraz pracownicy Ośrodka mogą znaleźć chwile relaksu i odpoczynku od gonitwy dnia codziennego. Dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł: Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 1, Rada Rodziców, Ośrodek cały czas doposażany był i jest w nowe pomoce i środki dydaktyczne. Powstały trzy pracownie komputerowe. Zakupiono nowoczesny sprzęt audiowizualny. Zmodernizowano i wyposażono pracownie warsztatowe pod kątem dostosowania ich do wymogów egzaminów zewnętrznych.

Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 2010/2011 było zakończenie remontu wszystkich obiektów. Przeprowadzona termomodernizacja, wymiana okien, podłóg, pokrycia dachów i elewacji oraz wymiana części traktów komunikacyjnych sprawiły, że Ośrodek nabrał nowego blasku. Z dniem 31 grudnia 2010 r. Warsztaty Szkolne w wyniku zmiany przepisów prawa przestały istnieć jako samodzielne gospodarstwo pomocnicze i stały się integralną częścią SOSW Nr 1 w Lublinie.

Dzięki tym wszystkim działaniom śmiało można stwierdzić, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie jest jedną z najlepiej i najnowocześniej wyposażonych placówek po tej stronie Wisły.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 usytuowany jest w północnej części Lublina, przy głównej drodze wylotowej. Położenie budynków otoczonych bujną roślinnością w zagłębieniu terenu sprawia, że dojazd do Ośrodka jest bardzo dogodny, a młodzież może uczyć się w ciszy i spokoju mimo bliskości ruchliwej ulicy. Cały obiekt jest monitorowany z zewnątrz.

Placówka posiada bardzo dogodne połączenie komunikacją miejską ze wszystkimi lubelskimi dworcami. Młodzież i opiekunowie mieszkający w Lublinie mają prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów MPK na trasie: dom – szkoła – dom. Natomiast mieszkańcy innych miejscowości posiadają ulgi na bilety w państwowej komunikacji: PKS, PKP. Na terenie Lublina na trasie:
dworzec – szkoła – dworzec poruszają się bezpłatnie na podstawie legitymacji uczniowskiej.

Ośrodek dysponuje dobrze zorganizowanym, bogato wyposażonym zespołem rekreacyjno-sportowym (pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala rekreacyjna, korty tenisowe i boiska).

W 2013 r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy w naszym Ośrodku, została utworzona pierwsza klasa dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną: poruszających się na wózku inwalidzkim i z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie kształcimy uczniów już na każdym poziomie. Każda klasa liczy po pięciu uczniów. Młodzież uczy się w odpowiednio wyposażonych pracowniach, do których mają dobry dostęp. Wszystkie lekcje odbywają się w jednej klasie poza wychowaniem fizycznym, na które uczniowie udają się do sali rehabilitacyjnej. Poza nauczycielami, którzy są wyjątkowo oddani uczniom, z klasą stale przebywają asystenci służący pomocą w każdej wykonywanej czynności podczas lekcji i przerw, pomagają w samoobsłudze oraz tworzą tak ważną dla uczniów atmosferę bezpieczeństwa.

Sale lekcyjne, klasopracownie i pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Ośrodek posiada trzy, w tym dwie klimatyzowane, pracownie komputerowe. W bibliotece zaopatrzonej w bogaty księgozbiór działa nowoczesne centrum multimedialne.

Oferta

W ramach Ośrodka obecnie funkcjonują dwie szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 Specjalna;
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez Warsztaty Szkolne.

Obecnie oferujemy następujące trzyletnie kierunki kształcenia zawodowego:

 • cukiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • ogrodnik
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok. Klasy liczą od 6 do 8 uczniów. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

Edukacja w Szkole Przysposabiającej do Pracy obejmuje Funkcjonowanie osobiste i społeczne – są to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych w zakresie czytania, pisania, elementarnych pojęć matematycznych, podstawowej wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z instytucji użyteczności publicznej, posługiwania się pieniędzmi, pełnienia różnych ról społecznych.

Rodzaj świadczonej pomocy:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna
 • stomatologiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna

Pobyt

Wszyscy uczniowie spoza Lublina uczący się w naszej szkole mogą mieszkać w bezpłatnym internacie, który jest czynny przez cały tydzień, również w weekendy. Nasz internat to nowoczesny budynek, który w ostatnich latach przeszedł generalny remont. We wszystkich pomieszczeniach zostały wymienione okna, parapety, kaloryfery, podłogi, drzwi oraz większość mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń.

Młodzież mieszka w funkcjonalnych i estetycznie urządzonych 3-4 osobowych pokojach, segment mieszkalny ma również łazienkę oraz toaletę. Każda grupa ma do swojej dyspozycji dobrze wyposażoną świetlicę, która jest miejscem nauki i wypoczynku.

Na terenie internatu znajdują się także:

 • pracownia komputerowa,
 • mini siłownia,
 • salado relaksacji
 • kuchnia dydaktyczna.

Młodzież pod opieką wychowawców ma również dostęp do obiektów sportowych, sali gimnastycznej oraz dobrze wyposażonej siłowni.

Opiekę nad młodzieżą sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów, których wspiera zespół psychologiczno-pedagogiczny. Codzienna praca jest szczegółowo zaplanowana. Proponowane zajęcia uwzględniają potrzeby, możliwości i zainteresowania każdego dziecka. Wychowawcy dbają, aby wszyscy czuli się w internacie bezpiecznie, pomagają w różnych sprawach i sytuacjach, starają się również o to, aby czas wolny młodzież spędzała miło i pożytecznie. W tym celu organizowane są różnorodne imprezy, uroczystości, konkursy, wycieczki, dyskoteki, zawody sportowe oraz wiele innych atrakcji. Wielu wychowawców realizuje bardzo ciekawe programy autorskie o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym. Wszystkie zabiegi pedagogów mają na celu jak najlepsze przygotowanie podopiecznych do przyszłego, dorosłego życia i jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów uczestnicząc w różnorodnych kołach zainteresowań, których oferta jest bardzo bogata i różnorodna.

Osiągnięcia

Wyróżnienia i nagrody:

 • Miejski certyfikat dla szkół promujących zdrowie,
 • Certyfikat Szkoła Innowacji 2016
 • nagrody artystyczne,
 • sportowe,
 • inne

Realizowane projekty i programy:

Projekty zewnętrzne:

 • Rowerowa Szkoła
 • Niosę pomoc
 • Sprawiedliwi, aktywni, świadomi
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Trzymaj Formę
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła. Uczeń w sieci

Projekty wewnętrzne:

 • Akademia Zdrowia

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Lublinie

Adres:
20-147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 65

Telefon/Fax:
81 747 50 75, 81 747 66 68 w.11

Adres internetowy:
sosw1.lublin.eu, Facebook

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Andrzej Berbeć
 • Wicedyrektor – Marcin Rakowski
 • Wicedyrektor – Marta Mendelska
 • Kierownik Warsztatów Szkolnych – mgr Wiesława Smala
 • Zastępca Kierownika Warsztatów Szkolnych – Franciszek Kuzioła