Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka (Tomaszów Lub.)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka (Tomaszów Lub.)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim znajduje się w niedalekiej odległości od centrum miasta. 

Historia

Z inicjatywy Pana Piotra Prusa wizytatora szkolnictwa specjalnego i Pana Romana Szczerby przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w 1969 roku położono kamień węgielny pod budowę placówki, która przyjęła nazwę Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci upośledzonych umysłowo. Pierwszym dyrektorem został w 1971 roku Pan Edward Herc. Już w lutym 1972 roku dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pierwszych pracowników Zakładu naukę rozpoczęli pierwsi uczniowie. Od 1 września 1972 roku w Zakładzie funkcjonowało 8 oddziałów szkoły podstawowej. Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Marta Łyjak, a kierownikiem internatu Pani Krystyna Żołądek. W tym samym roku zaczął funkcjonować Samorząd Uczniowski oraz swoją działalność rozpoczyna Drużyna ZHP “Nieprzetarty Szlak”.

Od roku szkolnego 1976/77 zaczęła funkcjonować Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności “Przetwórstwo Owoców i Warzyw”. Z dniem 1 września 1977 roku utworzono drugi kierunek nauczania “Ślusarz-mechanik maszyn rolniczych”. W dniu 1 kwietnia 1979 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Zamościu Zakład został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Dodatkowo powstały oddziały “szkoły życia” dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia. Dnia 24 czerwca 1979 roku w dowód uznania za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nadano Ośrodkowi imię Janusza Korczaka. W kolejnych latach następuje dalszy rozwój placówki. W 1987 roku rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Sportowe dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym” Olimpiady Specjalne-Polska”. W roku 1996 powstaje grupa teatralna “Muminki”, a od 1998 roku rozpoczyna działalność Uczniowski Klub Sportowy “Maratończyk”.

W związku ze zmiana struktury organizacyjnej 1 września 1999 roku powstaje Publiczne Gimnazjum Specjalne oraz utworzony zostaje nowy kierunek kształcenia zawodowego “kucharz małej gastronomii”. W 2001 roku odbył się I Ogólnopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Dla Dzieci Specjalnej Troski “Buziak” oraz Ośrodek jako pierwsza placówka w powiecie tomaszowskim włączyła się w ogólnopolską akcję “Cała Polska czyta dzieciom”. Od 1 września 2004 roku rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W 2007 roku zostają utworzone oddziały szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem. We wrześniu 2009 roku powstaje dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którego działalność zostaje wygaszona w 2013 roku. Od tego samego roku powstaje nowy kierunek kształcenia w szkole zawodowej “Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej”

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim znajduje się w niedalekiej odległości od centrum miasta. W pobliżu znajdują się punkty usługowe i sklepy spożywcze. Odległość od dworca PKS/BUS wynosi około 2 kilometrów. Dojście na piechotę zajmuje około 20 minut.

Stan techniczny traktów pieszych w obrębie Ośrodka bezpieczny i dostępny dla większości osób z niepełnosprawnością. Wymaga jedynie drobnych remontów modernizacyjno- dostosowawczych dla osób poruszających się na wózkach.

Teren przynależący do Ośrodka ogrodzony, bezpieczny dla uczniów, zagospodarowany z dużą ilością zieleni w otoczeni. Trakty komunikacyjne bez barier architektonicznych, przyjazne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejścia do budynku posiadają podjazdy i poręcze. Ośrodek posiada plac zabaw przystosowany, bezpieczny dla dzieci, boisko do gier zespołowych oraz teren zielony do zabaw sportowo-rekreacyjnych.

Budynek zmodernizowany, wewnętrzne ciągi komunikacyjne i pomieszczenia użytkowe przygotowane dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Placówka jest bardzo dobrze zaopatrzone w pomoce i środki dydaktyczne. Sale lekcyjne i pracownie terapeutyczne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Sala gimnastyczna i siłownia oprzyrządowane są w nowoczesny sprzęt zapewniający wszechstronny rozwój fizyczny oraz umożliwiający prowadzenie specjalistycznych zajęć pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością.

Oferta

Warunkiem podjęcia kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim jest posiadanie przez dzieci i młodzież orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Oferta edukacyjna skierowana jest dla uczniów upośledzonych umysłowo i z autyzmem. Placówka kształci młodzież do 23 roku życia.

W Ośrodku funkcjonują:

 1. Świetlica szkolna
 2. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami dla dzieci z autyzmem
 5. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 6. Gimnazjum Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim o kierunku kształcenia Kucharz oraz Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
 8. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną
 9. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, w których uczestniczą dzieci od ukończonego 3 roku życia do podjęcia nauki szkolnej

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • zajęcia wyrównawcze

Pobyt

W Ośrodku funkcjonuje internat, w którym przebywający wychowankowie uczą się pożądanych relacji społecznych, kształtują pozytywne cechy charakteru oraz doskonalą posiadane i nabywają nowe umiejętności samoobsługowe. Poznają i wzbudzają swoje zainteresowania poprzez aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań, sekcjach i Samorządzie. Wychowankom przebywającym w internacie wychowawcy organizują ciekawe imprezy kulturalno-rekreacyjne, rajdy i wycieczki.

Pobyt w internacie służy nie tylko nauce, ale również zabawie, relaksowi i odpoczynkowi. Życzliwa i serdeczna atmosfera tworzy klimat sprzyjający nawiązywaniu przyjaźni i powstawaniu miłych wspomnień na wiele lat.

Programy

Na terenie Ośrodka od 1996 roku funkcjonuje Teatrzyk “Muminki”. Celem jego utworzenia było stworzenie szansy dzieciom z młodszych klas do pokazania się i zaistnienia w społeczności szkolnej. Przedstawienia w teatrzyku oparte są na ruchu i muzyce. Forma taka sprzyja ekspresji opartej na spontaniczności naturalnej młodszym dzieciom. Kontakt ze sztuką uwrażliwia na piękno, rozbudza zainteresowania, aktywuje w życiu społecznym oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Całość przedstawienia uzupełniają dekoracje a rekwizyty ubogacają występ. Wśród często wykorzystywanych podkładów muzycznych są znane utwory klasyczne oraz rozrywkowe dla dzieci.

W placówce realizowane są projekty w ramach zadań zleconych przez ROPS w Lublinie:

 • “Jak ryba w wodzie”,
 • “Szkolenie z zakresu alternatywnych wspomagających metod komunikacji”,
 • “Prezent dla Mikołaja”.

W zakresie pracy wychowawczej organizowanych jest szereg imprez okolicznościowych, przeprowadzana Akcja Sprzątania Świata oraz wycieczki krajoznawcze bliższe i dalsze w tym do Krasnobrodu.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim

Adres:
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Wesoła 1

Telefon/Fax:
84 665 94 40

Adres internetowy:
soswtomaszowlub.szkolnastrona.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Roman Kania
 • Wicedyrektor ds. dydaktycznych – Lilla Walczak
 • Wicedyrektor ds. wychowawczych – Małgorzata Krzaczkowska