Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Firlej)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Firlej)

Budynki usytuowane są w malowniczym miejscu. Z jednej strony graniczą z jeziorem, które należy do atrakcji turystycznych Lubelszczyzny, a z drugiej otacza je piękny sosnowy las.

Historia

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju został powołany przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie decyzją nr 0 – 138/29 z dnia 27 listopada 1985r.

Postanowienie brzmiało: „ Tworzę z dniem 15 grudnia 1985 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju… Będzie on przeznaczony dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z terenu województwa lubelskiego.” Na siedzibę placówki przeznaczono nieruchomość położoną w Firleju, zakupioną od Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „ Chemia” w Lublinie.

Położenie, po dzień dzisiejszy, jest jednym z głównych  atutów. Budynki usytuowane są w malowniczym miejscu. Z jednej strony graniczą z jeziorem, które należy do atrakcji turystycznych Lubelszczyzny, a z drugiej otacza je piękny sosnowy las. Takie wkomponowanie w naturalny krajobraz jest niezwykle urokliwe i zachwyca każdego, kto nas odwiedza.

Początki SOSW były trudne i skromne. Placówka zaczęła formalnie istnieć od grudnia 1985 roku. Jednak najpierw trzeba było przygotować zakupione budynki do przyjęcia pierwszych uczniów. Rozpoczęto prace adaptacyjne. Zajęto się przygotowaniem sal lekcyjnych, pokoi internackich, pomieszczeń dla administracji i obsługi, urządzeniem stołówki, wyposażeniem budynku w niezbędne sprzęty i pomoce szkolne.

Przyjęcie pierwszych uczniów i rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nastąpiło dnia 17 lutego 1986 r. Szkoła ruszyła! Trzydziestu dwóch uczniów i sześciu członków kadry pedagogicznej stało się prekursorami procesu nauczania w murach naszej placówki. Powstały wtedy dwa oddziały łączone, ośmioletniej wówczas, szkoły podstawowej. Dzieci uczyły się na parterze , a na pierwszym piętrze zlokalizowano pokoje sypialne. W sąsiednim budynku powstała stołówka szkolna oraz biblioteka.  Rok 1986/1987 był pierwszym pełnym rokiem szkolnym działalności ośrodka. Przybyli nowi uczniowie. Utworzone zostały cztery klasy Szkoły Podstawowej: klasa II, klasa III, klasa V, klasa VI. W internacie powstały trzy grupy wychowawcze. Poszerzyło się grono kadry pedagogicznej. Zostali też zatrudnieni nowi pracownicy administracji i obsługi. Utworzono stanowisko kierownika internatu.

Życie w ośrodku nabrało właściwego dla placówki oświatowej rytmu. Został powołany Samorząd Szkolny. Udostępniono uczniom i nauczycielom księgozbiór w szkolnej bibliotece. Rozpoczęła też działalność drużyna harcerska  „Nieprzetartego Szlaku”. Zaczęła funkcjonować Spółdzielnia Uczniowska i Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, gdyż utworzono kółko plastyczne, kółko teatralne oraz Szkolny Klub Sportowy. Do dyspozycji wychowanków przeznaczono boisko szkolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnointernackiego oraz plac zabaw z huśtawkami, karuzelą i drabinkami. W placówce odbywały się okolicznościowe uroczystości i imprezy. Wychowankowie brali udział w biwakach, rajdach i wycieczkach. W roku 1992 placówkę opuścili pierwsi absolwenci – 18 uczniów klasy ósmej.

Ważnym dniem w historii placówki był 6 grudnia 1996 r. Wtedy uzyskano pozwolenie na modernizację kolejnego budynku dla potrzeb SOSW – budynku hotelowego Ośrodka Wypoczynkowego „Gracja”. Prace modernizacyjne trwały do roku 2000. W tymże roku przeniesiono klasy lekcyjne z dotychczasowych budynków do zmodernizowanego. Uczniowie uzyskali komfortowe warunki do nauki. Nowy obiekt szkolny, w którym lekcje odbywają się po dzień dzisiejszy,  jest nowoczesny, przystosowany do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Został wyposażony w windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przestronne, słoneczne i dobrze wyposażone klasy lekcyjne usytuowano na piętrze. Wraz z nimi oddano do użytku korytarz i hol  oraz sanitariaty dla uczniów i personelu. Na parterze budynku zlokalizowano kuchnię szkolną wraz z zapleczem, a także dużą, widną stołówkę. Pomieszczenia dotychczasowej stołówki zostały zaadaptowane na  salę gimnastyczną. Uczniowie uzyskali w ten sposób możliwość uprawiania ćwiczeń fizycznych i przygotowywania się do zawodów sportowych w dobrych warunkach lokalowych.

Rok 1999 to czas reformy systemu oświaty, który miał również ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej placówki. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Firleju weszły: 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna i 3- letnie Gimnazjum Specjalne. Od roku szkolnego 2001/2002 zaczęło funkcjonować  gimnazjum dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Rytm życia nadawał placówce każdy rok szkolny. Naukę rozpoczynały i kończyły kolejne roczniki uczniów. Zachodziły zmiany w składzie kadry pedagogicznej.

Od  2002 r. nastąpił dalszy rozwój placówki. Rozszerzono ofertę kształcenia dla uczniów. Rok 2003 okazał się rokiem bardzo ważnym w historii Ośrodka. Utworzono wtedy Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie : kucharz małej gastronomii o 2-letnim cyklu kształcenia. Dzięki temu absolwenci naszego gimnazjum uzyskali możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w macierzystej placówce. Przyjmowani są również  chętni uczniowie z zewnątrz. Kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia oferty edukacyjnej było powstanie w roku szkolnym 2004/2005 Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W roku szkolnym 2010/2011 rozszerzono ofertę kształcenia zawodowego tworząc nowy kierunek w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: cukiernik  o 3-letnim cyklu nauczania.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

W szkole i internacie nie ma barier architektonicznych. Przed budynkami oraz wewnątrz znajdują się podjazdy i winda. Łazienki i ubikacje są dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

W skład ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa;
 • Gimnazjum;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (nauka w zawodach : kucharz i cukiernik);
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
 • Internat z bezpłatnym zakwaterowaniem.

Warunki dojazdu:

 • Do szkoły prowadzi droga gminna o nawierzchni asfaltowej.
 • Przed szkołą znajduje się parking.
 • Odległość od przystanku PKS, BUS to około 0,5 km.
 • Gmina Firlej zapewnia dowóz uczniów do i ze szkoły ze swojego terenu. 
 • Do szkoły od strony jeziora można dojść brukowanym traktem pieszym (promenadą).

Na terenie ogrodzonej placówki znajduje się plac zabaw, boisko sportowe, rekreacyjne tereny zielone.

Wyposażenie placówki:

 • pracownia komputerowa,
 • pracownia ceramiczna,
 • Sala Doświadczania Świata,
 • biblioteka z przypisanym centrum multimedialnym,
 • sala gimnastyczna.

Oferta

W skład ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa;
 • Gimnazjum;
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (nauka w zawodach : kucharz i cukiernik);
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
 • Internat z bezpłatnym zakwaterowaniem.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna medyczna
 • całodobowa opieka pedagogiczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna),
 • rehabilitacyjna,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna,
 • terapia sensoryczna w sali doświadczania świata,
 • terapia integracji sensorycznej (SI),
 • muzykoterapia,
 • artterapia,
 • terapia psychologiczna,
 • doradztwo zawodowe.

Pobyt

 • Placówka bezpieczna i przyjazna uczniom.
 • Wszechstronna opieka terapeutyczna i pedagogiczna sprawowana przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
 • Zapewnienie całodobowej opieki i zajęć ogólnorozwojowych uczniom w dobrze wyposażonym internacie (pokoje 3-osobowe).
 • Wychowanie w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego.
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 • Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności, potrzebnych w życiu poprzez różnorodne formy zajęć praktycznych.
 • Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem.
 • Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i rewalidacyjnych.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz centrum informacji multimedialnej.
 • Lokalizacja w atrakcyjnym otoczeniu (jezioro, las), sprzyjającym wdrażaniu do zdrowego stylu życia.

Programy

Programy realizowane w ośrodku:

 1. Wychowanie do życia w rodzinie
 • „Ja w rodzinie”
 • „Podniesienie autorytetu rodziny”
 1. Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie i środowisko naturalne
 • „Szacunek dla zdrowia i życia”
 • „Kształtowanie postaw proekologicznych”
 1. Przeciwdziałanie patologiom.
 • „Ochrona przed negatywnymi wpływami mediów i sekt”
 • „Przeciwdziałanie uzależnieniom”
 • „Przeciwdziałanie przestępczości”
 1. Wychowanie społeczne i patriotyczne
 • „Kształtowanie postaw patriotycznych”
 • „Włączanie młodych w podmiotowe tworzenie państwa”
 • „Rozbudzanie zainteresowań problemami współczesnego świata”
 • „Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym”
 1. Kształtowanie postaw tolerancji
 • „Jesteśmy tolerancyjni”
 1. Szacunek do pracy
 1. Działalność sportowa i rekreacyjna

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju

Adres:
21- 136 Firlej, ul. Choiny 6

Telefon/Fax:
81 857 50 53 / Fax: 818575016

Adres internetowy:
soswfirlej.edu.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Helena Chadaj – dyrektor