Ośrodek Lublin Hirszfelda

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej (Lublin)

Wspomaganie wczesnoszkolne oraz kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum odbywa się w budynku Ośrodka przy ulicy Hirszfelda nr 6. Kształcenie ponadgimnazjalne w budynku przy ulicy Wyścigowej nr 31.

Historia

Wychowania w Lublinie, Pana Piotra Prussa powstał w 1965 roku Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących. Pierwszym dyrektorem Zakładu został Pan mgr Tadeusz Piotrowski, który kierował placówką do 1974 roku. Początkowo w skład Zakładu wchodziła szkoła podstawowa i internat. Od 1976 roku placówka otrzymała statut szkoły ćwiczeń dla studentów Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie, w 1984 roku placówka otrzymała nową nazwę: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej. W 1989 roku utworzono oddział przedszkolny, a w 1991 roku powołano XVII Liceum Ogólnokształcące.

W wyniku współpracy dyrekcji Ośrodka z Zarządem Lubelskiego Okręgu PZN w 1993 roku utworzono punkt konsultacyjny dla najmłodszych dzieci z uszkodzeniem wzroku. We wrześniu 1999 roku powołano w placówce Gimnazjum Nr 22. Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 roku z dniem 1 września 2012 roku dokonano zmiany w nazwie placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jednocześnie został poszerzony zakres kształcenia. Do istniejącej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dołączono Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 13 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 14 dla Uczniów Niewidomych Słabo Widzących oraz IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących i Niewidomych Słabo Widzących. Dodatkowo powołano Technikum Specjalne Nr 2 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, Niewidomych Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową w tym z Afazją, Autyzmem, z Zespołem Aspergera i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi.

Kolejnymi dyrektorami byli:
1. mgr Bogdan Kowalski (1974 – 1985),
2. mgr Alfred Przechodzki (1985 – 1990),
3 .mgr Zbigniew Kaznowski (1990 – 1992),
4.mgr Janina Pawłowska – Polonis ( 1992 – 2001).

Obecnie od 2001 roku dyrektorem Ośrodka jest mgr Iwona Majewska. Wspomaganie wczesnoszkolne oraz kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum odbywa się w budynku Ośrodka przy ulicy Hirszfelda nr 6. Kształcenie ponadgimnazjalne w budynku przy ulicy Wyścigowej nr 31.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Budynki szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych dostosowane są do przyjęcia dzieci i młodzieży z większością rodzajów niepełnosprawności. Wejścia i wyjścia zewnętrzne posiadają podjazdy z poręczami. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne, klasopracownie i pracownie terapeutyczne przygotowane dla funkcjonowania uczniów z dysfunkcjami. W budynku przy ulicy Hirszfelda 6 brak windy. Budynki szkoły i internatu przy ulicy Wyścigowej w pełni przygotowane do przyjęcia uczniów poruszających się na wózku, wyposażone w platformę oraz windy.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej, w którym odbywa się wspomaganie wczesnoszkolne i kształcenie na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieści się przy ulicy Hirszfelda 6. Placówka znajduje się w odległości kilku przystanków komunikacji miejskiej od Dworca Głównego PKS/BUS oraz znacznie większej odległości od Dworca Głównego PKP. Dojazd do obu dworców nie stwarza problemów komunikacyjnych ze względu na częstotliwość, liczbę pojazdów obsługujących trasy oraz położenie Ośrodka w pobliżu centrum miasta Lublin.

W pobliżu znajdują się drobne punkty usługowe i małe prywatne sklepy ogólnospożywcze. W odległości 5 minut pieszo znajdują się market “Biedronka”, Decathlon oraz Galeria “Olimp”. Dojście traktami dla pieszych bezpieczne, stan techniczny nawierzchni dobry bez barier architektonicznych. Przy budynku internatu ogrodzony parking dla samochodów osobowych. Istnieje alternatywna możliwość zaparkowania pojazdu na drodze wewnętrznej naprzeciwko głównego wejścia do Ośrodka. Budynek mieszczący się przy ulicy Wyścigowe 31, w którym uczy się młodzież na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, znajduje się w odległości kilkuset metrów od jednej z głównych ulic miasta Lublin, ulicy Wł. Kunickiego. Dojazd do Dworca Głównego PKS/BUS bardzo dobry i wynosi około 20-30 minut w zależności od godziny przejazdu. Dworzec Główny PKP znajduje się w odległości 15 minut drogi pieszo lub wiąże się z przejazdem jednego przystanku komunikacją miejską. W pobliżu znajduje się prywatny sklep ogólnospożywczy oraz market wielkopowierzchniowy Lidl. Stan techniczny traktów pieszych w obrębie szkoły i internatu uzależniony jest od kierunku dojścia. Od strony południowej dojście chodnikiem o długości około 60 metrów do ogrodzonego terenu placówki, wymaga modernizacji dla osób mających problemy związane z poruszaniem się i dla osób przemieszczających się na wózkach. Na terenie placówki znajduje się wyłożony płytkami cementowymi obszerny parking dla samochodów osobowych lub ewentualnie dla pojazdów z większą masą całkowitą.

Teren przynależący do budynku Ośrodka przy ulicy Hirszfelda 6 bardzo ładnie zagospodarowany, zadbany, ogrodzony, oświetlony, bezpieczny dla przebywających na nim uczniów. Obszerny, obsadzony starodrzewiem, drzewkami, krzewami i bylinami ozdobnymi. Znajdują się na nim: plac zabaw dostosowany dla dzieci z niepełnosprawnością, zestaw wolnostojących przyrządów do ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych, Boisko o nawierzchni trawiastej do celów sportowo-rekreacyjnych, boiska do gier zespołowych o nawierzchni twardej oraz trakt symulacyjny o zróżnicowanej nawierzchni do ćwiczeń osób niewidzących w zakresie orientacji w przestrzeni. Całość terenu wyznaczona alejkami spacerowymi i ustawionymi ławeczkami do odpoczynku. Teren Ośrodka przy ulicy Wyścigowej 31, ogrodzony, oświetlony, częściowo monitorowany kamerami oraz strzeżony przez pracowników obsługi Ośrodka. Bezpieczny dla przebywającej na nim młodzieży. Zagospodarowany, obszerny i obsadzony drzewami. Trakty komunikacyjne bezpośrednio łączące budynki szkoły i internatu wyłożone kostka brukową, bezpieczne i przyjazne dla uczniów poruszających się na wózku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej jest bogato wyposażony w pomoce i środki edukacyjne. Bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i terapeutyczne oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantują skuteczne oddziaływania terapeutyczno – pedagogiczne oraz kształcenie na wysokim poziomie edukacyjnym.

W placówce funkcjonują:

 • pracownia komputerowa (wyposażoną w 10 komputerów dla uczniów z podłączeniem do Internetu),
 • 2 pracownie matematyczne,
 • 2 pracownie polonistyczne,
 • pracownię biologiczną,
 • pracownię geograficzną,
 • pracownię fizyczno-chemiczną,
 • pracownię historyczną,
 • bibliotekę wyposażoną w zestaw lektorski “Autolektor” oraz pracownie do prowadzenia zajęć specjalistycznych
 • pracownię usprawniania widzenia i orientacji w przestrzeni,
 • gabinet logopedyczny,
 • pracownię rewalidacyjną (wyposażoną w komputer z oprzyrządowaniem dla niewidomych – monitor brajlowski, Mountbattenbrajler),
 • pracownię technik brajlowskich (komputer, drukarka dla niewidomych Elotype, zestaw programów dźwiękowych, linijkę brajlowską),
 • salkę do gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej,
 • salę wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Ogólnopolska wypożyczalnia książek dotykowych Przy Ośrodku funkcjonuje Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Zdobywcy Marzeń”

Oferta

Struktura organizacyjna Ośrodka:

 1. Konsultacyjny punkt wczesnego wspomagania rozwoju,
 2. Oddział przedszkolny,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 54,
 4. Gimnazjum Specjalne Nr 22 (od 1999 roku),
 5. XVII Liceum Ogólnokształcące specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących (od 1991 roku),
 6. Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci uczących się w systemie integracyjnym,
 7. Internat.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • wczesna interwencja pedagogiczna,
 • usprawnianie widzenia,
 • terapia logopedyczna,
 • orientacja w przestrzeni,
 • nauka technik brajlowskich

Pobyt

Ośrodek posiada internat, w którym pobyt uczniów jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia, które uzależnione są od dochodów rodziny.

W czasie pobytu w internacie wychowankowie znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Ciekawy i urozmaicony program wychowawczo – opiekuńczy umożliwia przebywającym dzieciom i młodzieży rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień. Funkcjonujące w internacie liczne koła i sekcje sportowe stwarzają warunki do samodoskonalenia i kształtowania własnej kreatywności co do formy spędzania i organizacji własnego czasu wolnego. Wychowankowie aktywnie kształtują lokalną społeczność poprzez włączanie się w redagowanie Gazetki Ośrodkowej “Nowinki”. Założony w 2002 roku Teatr “Rekwizyt” zrzesza uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, którzy interesują się teatrem i chcą rozwijać się w tym kierunku. Młodzież zainteresowana tańcem uczestniczy w zajęciach Zespołu Tańca Ludowego. W zakresie pracy wychowawczej doskonalone są u wychowanków umiejętności samoobsługowe a działania edukacyjne ukierunkowane na przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności, niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Budynek internatu przy ulicy Wyścigowej w pełni przygotowany dla młodzieży poruszającej się na wózku. Posiada platformę oraz windę. Troskliwa, ciepła, pełna empatii opieka wychowawców sprzyja poczuciu bezpieczeństwa przebywającym w internacie wychowankom.

Osiągnięcia

Wyróżnienia i nagrody:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15

Szkoła Podstawowa – laureaci

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Jesienne duszki i leśne skrzaty” – Patrycja Bożek, n-l Dorota Zalewska
 • VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Papież – Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu – Daria Wolińska, n-l Monika Lenard
 • II Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny “Polska pachnąca w lipach…” – Tomasz Żmuda, n-l Monika Lenard

Gimnazjum – laureaci

 • XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej – Oliwia Piliszko, n-l Renata Sieńko – Kreft
 • V Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski w 100 rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego – Natalia Skwira, n-l Monika Drozd
 • III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Moje anioły” – Klaudia Szaniawska, n-l Monika Lenard

Technikum Specjalne nr 2 – laureaci

 • V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w 100 rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego – Rafał Ugarenko, n-l Marta Budek
 • XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej – Rafał Ugarenko, n-l Ewa Woźniak
 • II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży “Zabierz mnie tam wyobraźnią” – Rafał Ugarenko , n-l Agnieszka Kita
 • II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży “Zabierz mnie tam wyobraźnią” – Michał Janik, n-l Agnieszka Kita
 • V Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski w 100 rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego – Piotr Jawor, n-l Marta Budek
 • XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki i Recytacji Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej – Piotr Jawor, n-l Ewa Woźniak

Realizowane projekty i programy:

 • Komputerowy świat wiedzy, którego celem jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania informatyki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej o różnym stopniu uszkodzenia wzroku. Program ten zostanie udostępniony pozostałym placówkom kształcącym dzieci niewidome i słabo widzące w Polsce.
 • PROJEKT Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Pod nazwą: Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość” („Common past – common future”). Skierowany jest dla młodzieży polskiej i litewskiej z uszkodzeniem narządu wzroku. Bierze w nim udział 18 wychowanków gimnazjum (po 9 osób z każdego kraju) w grupie wiekowej 15 – 17 lat. Główne cele projektu: budowanie wzajemnych kontaktów między polską i litewską młodzieżą; włączanie młodzieży z dysfunkcją wzroku we współpracę kulturalną, prowadzącą do wzajemnego kulturowego poznania; poznanie kultury, sztuki i folkloru krajów partnerskich; kształtowanie postawy otwartości i tolerancji
 • Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 “Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów z niepełnosprawnością) z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
 • Ośrodek bierze udział w programie “Szkoła promująca zdrowie”.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Adres i telefon:
20-092 Lublin, ul. Hirszfelda 6, tel. 81-747 14 23 (kształcenie podstawowe i gimnazjalne)
20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31, tel. 81 532 19 44 (kształcenie ponadgimnazjalne)

Adres internetowy:
soswlublin.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Iwona Majewska
 • Wicedyrektor – Ewa Puderecka
 • Wicedyrektor – Danuta Kaczorowska
 • Wicedyrektor – Barbara Białkowska