Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (Hrubieszów)

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (Hrubieszów)

Placówka umiejscowiona jest w odległości około jednego kilometra od centrum miasta. W niedalekiej odległości znajdują się punkty usługowe i sklepy spożywcze.

Historia

Decyzją Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie w dniu 1 września 1969 roku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Podstawowa Nr 4, która stała się szkołą specjalną. Inicjatorem utworzenia szkoły był Pan Józef Domański ówczesny inspektor oświaty. Budynek przeznaczony na funkcjonowanie placówki wymagał prac remontowych, a okalający teren natychmiastowego wzmocnienia ze względu na osuwający się grunt skarpy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pomocy uczniów zagospodarowano przestrzeń wokół budynku, urządzono boisko oraz ogrodzono teren szkoły.

Dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych. Internat szkoły mieścił się w starym i bardzo zniszczonym budynku przy ulicy 22 lipca. Po wykonaniu kapitalnego remontu od 1 września 1970 roku zamieszkali tam pierwsi uczniowie. Dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Upośledzonych została Pani Maria Tokarska. W 1977 roku szkoła otrzymała nowy budynek przy ulicy 22 lipca. Po dokonaniu remontu zorganizowano powołano Specjalną Szkołę Zawodową o kierunku krawiec-szwacz. W wyniku braku środków nansowych i problemów związanych z działalnością współpracującej z placówką Spółdzielni Inwalidów w 1984 roku zlikwidowano szkołę zawodową. Internat przeniesiono na ulicę Zamojską do Bursy Międzyszkolnej oraz zmieniono nazwę szkoły na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Decyzją hrubieszowskiej Rady Miejskiej w 1990 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał nowy budynek przy ulicy Narutowicza 34 po Komitecie Miejskim PZPR. Po dokonaniu niezbędnych modernizacji i prac adaptacyjnych już w 1991 roku utworzono dwie klasy “Szkoły Życia” dla dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym.

W 1999 roku w Ośrodku funkcjonowały:

 • Sześcioletnia Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach kształcenia: ogrodnik i stolarz
 • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W wyniku decyzji Rady Powiatu Hrubieszowskiego w roku szkolnym 2006/2007 następuje zmiana lokalizacji Ośrodka, który przenosi się do budynku Bursy Międzyszkolnej w której mieścił się internat.

Od 1 września 2010 roku w wyniku Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/298/210 z dnia 28 kwietnia 2010 roku następuje połączenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. prof. Zoi Sękowskiej z Bursą Międzyszkolną. W wyniku połączenia utworzony zostaje Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie. We wrześniu 2011 roku zostają wprowadzone zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wzbogacona też zostaje oferta edukacyjna w Zasadniczej Szkole Zawodowe o kierunki kształcenia: Kucharz oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Placówka

Rodzaj placówki: PUBLICZNA

Placówka umiejscowiona jest w odległości około jednego kilometra od centrum miasta. W niedalekiej odległości znajdują się punkty usługowe i sklepy spożywcze. Do najbliższego marketu “Biedronka” droga przejścia pieszo wynosi około 15 minut. Odległość od dworca PKS/BUS wynosi około 3 km.

Stan techniczny traktów pieszych w pobliżu Ośrodka dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w tym z dysfunkcją narządu ruchu.

Przejście dla pieszych naprzeciwko placówki bezpieczne, odgrodzone barierkami zabezpieczającymi od bezpośredniego wtargnięcia na jezdnię. Wyposażone w sygnalizację świetlną oraz odpowiednio oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Teren przynależący do placówki ogrodzony, bezpieczny i przyjazny dla przebywających na nim uczniów. Zadbany, obszerny, zagospodarowany starodrzewiem, krzewami i bylinami ozdobnymi. Powierzchnia obszaru płaska z dostosowanymi miejscami na zajęcia sportowo – rekreacyjne. Obok kompleks sportowy “Orlik”. Trakty piesze przystosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Nieruchomość posiada wyznaczony parking dla samochodów osobowych.

Budynek odremontowany, zadbany. Wejścia do budynku posiadają podjazdy dla osób poruszających się na wózku. Ciągi komunikacyjne wewnętrzne i pomieszczenia użytkowe dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Pracownie i sale terapeutyczne są bardzo dobrze wyposażone oraz zapewniające skuteczne i na bardzo wysokim poziomie świadczenie usług edukacyjnych.

W Ośrodku funkcjonują następujące sale terapeutyczne i pracownie:

 • Sala integracji sensorycznej
 • Sala doświadczania świata
 • Sala rehabilitacji
 • Sala do hydroterapii
 • Sala wczesnego wspomagania rozwoju
 • Sala rekreacyjno-ruchowa
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia komputerowa
 • Pracownia alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Pracownia logopedyczna
 • Pracownia EEG Biofeedback
 • Pracownia do terapii metodą A. Tomatisa
 • Pracownia gospodarstwa domowego

Oferta

 1. Szkoła Podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, słabowidzącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem w tym z Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 2. Gimnazjum Specjalne
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim o kierunkach kształcenia: Kucharz i Monter zabudowy i robót wykończeniowych.
 4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjum i skierowana dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w szkole trwa trzy lata. Okres edukacji może być wydłużony do 24 roku życia.
 5. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów w wieku od 7 do 25 roku życia.
 6. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Działaniami objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do uzyskania wieku podjęcia nauki szkolnej.

Rodzaj świadczonej opieki:

 • psychologiczno-pedagogiczna
 • medyczna

Dodatkowa oferta specjalistyczna:

 • terapeutyczno-rewalidacyjna (w tym logopedyczna)
 • rehabilitacyjna
 • zajęcia wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
 • Metodę Dobrego Startu
 • Metodę Weroniki Sherborne
 • Metodę Ośrodków Pracy
 • Terapię pedagogiczną
 • Muzykoterapię i relaksację
 • Nauczanie zindywidualizowane
 • Hipoterapię
 • Hydroterapię i naukę pływania
 • Terapię logopedyczną
 • Fizjoterapię
 • Dogoterapię
 • Artterapię
 • Integrację Sensoryczną
 • Alternatywną komunikację metodami: PCS i Makaton
 • Metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
 • Zabawy z wykorzystaniem materiałów niestrukturalizowanych
 • Metodę EEG Biofeedback
 • Metodę Tomatisa Symultaniczno – sekwencyjną
 • metodę nauki czytania
 • Metodę stymulacji lewopółkulowej
 • Terapię ręki
 • Terapię Snuzeolen
 • Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona
 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę Marii Montessori
 • Bajkoterapię.

Pobyt

Bursa Międzyszkolna wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Znajduje się w centrum miasta w sąsiedztwie Zespołu Szkół Nr 1.

Młodzież przebywająca w bursie ma zapewnioną całodobową opiekę wykwalikowanej kadry pedagogicznej.

Do dyspozycji uczniów są 2-3 osobowe pokoje. Dostęp do świetlicy, sal telewizyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, siłowni, pracowni komputerowej oraz biblioteki z bogatym księgozbiorem. Na terenie bursy funkcjonuje stołówka. W ramach zajęć pozalekcyjnych wychowawcy internatu organizują młodzieży ciekawe formy spędzania czasu wolnego rozwijające zainteresowania oraz uzdolnienia wychowanków.

Funkcję opiekuńczo – wychowawczą w internacie Ośrodka spełniają grupy wychowawcze, w których przebywa obecnie ponad 40 wychowanków. Przebywająca w nim młodzież i dzieci przydzielana jest do grup z uwzględnieniem wieku, stopnia niepełnosprawności intelektualnej oraz dodatkowych schorzeń i zaburzeń.

Wychowankowie w grupach wychowawczych uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczne i dowartościowani.

Na terenie internatu funkcjonują:

 • sekcja plastyczna,
 • artystyczna,
 • sportowa,
 • muzyczna i porządkowa
 • teatralne koło zainteresowań.

Wychowankowie aktywnie udzielają się w Samorządzie Wychowanków organizując konkursy i turnieje o różnorodnej tematyce, dyskoteki, wieczorki poetyckie, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Osiągnięcia

W chwili obecnej realizowane są projekty:

 • Warsztaty Krawieckie “Od kreatywności do samodzielności”
 • Akcja “Cała Polska czyta dzieciom”
 • Przegląd Twórczości – “Wiele potrafię”
 • Warsztaty z Klanza
 • Jesienne Malowanie Dziesięcioma Palcami

Zrealizowane:

 • “Integracyjne Folkowisko” projekt współnansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.
 • “Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Ja człowiek – kobieta, mężczyzna”. Projekt współnansowany przez ROPS w Lublinie
 • “Zdążyć przed przemocą” projekt sfinansowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie
 • “Wiele potraę”. VI Przegląd Twórczości Niepełnosprawnych – Hrubieszów 2014. Projekt współnansowany przez ROPS w Lublinie
 • Kompleksowe działania profilaktyczne “Wolność, Radość, Aktywność”. Program zorganizowany w ramach zadań wychowawczych Ośrodka

Foto

Kontakt

Nazwa:
Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie

Adres:
22-500 Hrubieszów, ul. Zamojska 16 A

Telefon/Fax:
84 696 24 55 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 84 696 26 51 – Bursa Międzyszkolna

Adres internetowy:
pzpswhrubieszow.pl

 

 

Kadra zarządzająca:

 • Dyrektor – Lech Jurczak
 • Wicedyrektor ds. kształcenia specjalnego – Agata Malon
 • Wicedyrektor ds. wychowawczych – Edyta Targońska