Tomaszów Lubelski

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Tomaszów Lub.)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) utworzyło system działań, świadczonych w kilku różnych placówkach, obejmujący wsparciem odpowiednio do wieku i potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia po kres życia

Działalność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) utworzyło system działań, świadczonych w kilku różnych placówkach, obejmujący wsparciem odpowiednio do wieku i potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia po kres życia.

W ramach tego systemu organizujemy i realizujemy:

 • różnego rodzaju programy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii i edukacji oraz przygotowania do pracy
 • wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do samodzielności oraz włączanie ich w życie społeczne i kulturalne
 • zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • organizowanie transportu na zajęcia do placówek i po zajęciach do domu
 • pomoc i wsparcie rodzin
 • współpraca z samorządami wszystkich szczebli w zakresie tworzenia warunków do aktywnego i godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi kościołami, szkołami i placówkami oświatowymi, wolontariuszami oraz mediami
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej.

Zapewniamy kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich etapach ich życia zmierzając:

 • od bierności do aktywnego życia w formach dostosowanych do wieku, w tym również do pracy
 • od zależności do partnerstwa i samostanowienia
 • od izolacji do życia w otwartym środowisku
 • od koncentracji na deficytach do promowania mocnych stron
 • od pomijania problemów rodziny do uznawania jej kluczowej roli.

Placówka

Prowadzimy:

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW)
 2. Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy (NSSPDP)
 3. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 4. Ośrodek Wsparcia (OW)
 5. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

OREW

OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY (OREW – kierunki działania):

 

EDUKACJA

Ośrodek obejmuje działaniem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 roku życia.

Organizuje:

 • warunki do realizacji obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do osoby
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • szeroki zakres terapii (psychologiczna, logopedyczna, zajęciowa, dogoterapia)

Zapewnia:

 • kompleksową, wielodyscyplinarną diagnozę
 • kompleksowość, wielodyscyplinarność i ustawiczność wsparcia dostosowaną do indywidualnych potrzeb osoby
 • możliwość korzystania ze świadczeń medycznych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej
 • kontakt z rówieśnikami oraz integrację ze środowiskiem
 • specjalistyczne pomoce i wyposażenie dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby
 • personel o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
 • wsparcie i poradnictwo dla rodziców
 • pielęgnację, wyżywienie i transport na zajęcia oraz po zajęciach do domu

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Obejmuje specjalistyczną, kompleksową pomocą dzieci w wieku od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole oferując:

 • kompleksową, wielodyscyplinarną diagnozę
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • wsparcie i poradnictwo dla rodziców.

 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Zapewnia kompleksową, wielodyscyplinarną diagnozę oraz wsparcie dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego obejmujące:

 • rehabilitację medyczną w zakresie: fizykoterapii, hydroterapii, ciepłolecznictwa,
 • kinezyterapii, masażu leczniczego,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię neurologopedyczną,
 • terapię zajęciową,
 • wsparcie i poradnictwo dla rodziców.

 

MIESZKANIA TRENINGOWE

Zapewniają uczestnictwo w treningach umiejętności życiowych z zakresu:

 • samoobsługi,
 • czynności porządkowych,
 • prowadzenia gospodarstwa domowego
 • planowania własnego działania i organizacji czasu wolnego,
 • planowania budżetu i wydatkowania środków finansowych.

Szkoła

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Organizuje edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, na poziomie ponadgimnazjalnym.

Przysposobienie do pracy obejmuje:

 • czynności z zakresu gospodarstwa domowego,
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych,
 • poligrafię,
 • hortiterapię,
 • doradztwo zawodowe.

Szkoła zapewnia:

 • wsparcie psychologiczne,
 • rehabilitację,
 • transport na zajęcia i po zajęciach do domu.

Warsztaty

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Osoby dorosłe ze wskazaniem do terapii zajęciowej, uczestniczą w rehabilitacji społecznozawodowej organizowanej w pracowniach:

 • gospodarstwa domowego,
 • artystyczno-teatralnej,
 • rękodzieła,
 • informatyczno-poligraficznej,
 • plastycznej,
 • stolarskiej.

Korzystają również z:

 • wsparcia psychologicznego,
 • rehabilitacji medycznej,
 • transportu na zajęcia i po zajęciach do domu.

Ośrodek wsparcia

OŚRODEK WSPARCIA

Organizuje dla osób dorosłych:

 • terapię aktywizująco-wspierającą,
 • rehabilitację społeczną,
 • terapię psychologiczną,
 • rehabilitację ruchową,
 • transport na zajęcia i po zajęciach do domu.

Rehabilitację prowadzi w ramach pracowni:

 • aktywizująco-ruchowej,
 • artystycznej,
 • umiejętności społecznych,
 • gospodarstwa domowego.

ZAZ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zapewnia osobom dorosłym z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym bądź znacznym:

 • zatrudnienie
 • wsparcie w codziennym życiu
 • rehabilitację, w tym rehabilitację społeczno-zawodową przygotowującą do pracy na otwartym rynku
 • pomoc psychologiczną.

Organizuje z uwzględnieniem potrzeb klienta:

 • bankiety,
 • komunie, chrzciny, wesela,
 • uroczystości rodzinne,
 • przygotowanie i dostawę obiadów na miejsce dla grup zorganizowanych.
 • inne imprezy okolicznościowe

Gwarantuje:

 • wysoką jakość,
 • konkurencyjne ceny,
 • estetykę podania potraw i dekoracji stołów

Oferuje:

 • możliwość negocjacji,
 • różnorodność usług gastronomicznych

Inne

Stowarzyszenie prowadzi również:

 

INTEGRACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „PRZYJACIELE”

Uczestnikami Zespołu są:

 • wychowankowie Stowarzyszenia
 • wolontariusze – uczniowie szkół masowych.

Zadania:

 • integracja i aktywne włączanie w życie lokalnej społeczności,
 • rozwijanie indywidualnych talentów,
 • aktywizacja życiowa i społeczna,
 • tworzenie warunków do odnoszenia sukcesów przez wychowanków,
 • wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości.

Formy:

 • prezentacje sztuk teatralnych, programów słowno-muzycznych i tanecznych
 • uczestnictwo w przeglądach, konkursach i festiwalach o charakterze lokalnym i ponadregionalnym
 • integracyjne warsztaty artystyczne z udziałem wolontariuszy

DZIAŁANIA SELF – ADWOKATÓW

Jest to wspieranie i promowane osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby stały się rzecznikami własnych spraw oraz spraw innych osób z niepełnosprawnością.

Oddziaływanie poprzez:

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się publicznie we własnych sprawach i sprawach innych osób,
 • uczestnictwo w warsztatach, panelach i konferencjach,
 • czynny udział w dyskusjach na forum o charakterze lokalnym i krajowym.

KONFERENCJE I SZKOLENIA DLA:

 • podmiotów mających istotny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym i w regionie,
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i problematyki społecznej,
 • rodziców i otoczenia osób niepełnosprawnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • pracowników i Członków Stowarzyszenia

WYJAZDOWE FORMY REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ŻYCIOWEJ:

 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla wychowanków i ich opiekunów,
 • rajdy i pielgrzymki,
 • wyjazdy na turnusy rehabilitacyjnie i kryte pływalnie.

DZIAŁANIA CYKLICZNE O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM

 • obchody Dnia Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej kolęda, kolęda…”,
 • Integracyjne Spotkania Wigilijne, pikniki, festyny, kuligi,
 • warsztaty integracyjne z udziałem uczniów szkół masowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych i innych formach, aktywizujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną życiowo i społecznie.

Foto

Kontakt

Nazwa:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

Adres:
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Słowackiego 7b

Telefon/Fax:
84 664 22 71, 665 89 03

Adres internetowy:
psouutomaszow.pl